Defending Childrens Rights

Membership

1- Jamshid Gholami Siavazan

2- Sadaf Gholami Siavazan 

3- Jamile Badirkhani

4- Abolfazl Parvizi

5- Hana Prvizi

6- Mahnaz Matboue

7- Seyed Ebrahim Hosseini

8- Khalid Amiri